INFOQRO

logotipo-infoqro

Inicio

 » Ga pädi gas » ¿Teme ar Infoqro?

que-es-infoqro_2 (1)

¿Teme ar Infoqro?

Ar mhunts’i hinte t’ögi tsixan gatho da tsa da födi nuna teme ne da hyandi ne da jwati yá thuuhu ya jö’i ‘bui ha ar hai Nmaxei, ge n’a ar mhunts’i ndösee, oo ha yá ‘ye, ‘ñudi, da numañho ne da hyonga majöni hanja da yut’i da da hyonga majöni ne da jwati yá m’ui ya jö’i.

Nu’m’u n’a nuya di ‘ñepi da unga ar hñö, hingi ot’e ngu mönga ar nkohi hinte t’ögi ne da tsa da yu’ti da hyoni ar hñö ne ar nkohi enö da jwati yá thuuhu yá jö’i ne hinda jap’u, nuna ar mhunts’inu the ár ts’edi da yut’i ne da möö teme di ‘ñepi gatho ya jö’i

Teme ár ‘befi

Da japi da thogi ha ar hai Nmaxei  oo ha yá ‘ye, ‘ñudi, da numañho ne da hyonga majöni hanja da yut’i da da hyonga majöni ne da jwati yá m’ui ya jö’i, da ‘yot’e ngetho hinte ögi njap’u nheki hanja ya jö’i faxte ne mpehwi mahyegi

Ár nthandi

Gehnu n’a ar mhunts’i ‘bet’o uni ar seki da födi ya hñö, di ‘bet’o ha yá xeni ngetho xa ñöni ne udi hinte t’ögi ne unga nwenda

Ya hoga m’ui

Nxoge m’ui

Ar nt’ek’ei

Ar nsu

Ar mfats’i

Hoja ‘bego

‘Buhwi ya nt’umbi ne ya nk’ami

Togo ar nxoge

Ar nxoge ge ar mhunts’i xa ja ár nsu ja huxhnu hñuu togo xi ‘ñexa yoho ya hñuxeni nuya jö’i ku ha ar ngu ts’utwi ha ar hai Nmaxei

 

Pa da ‘yota nuya ‘befi di ‘ñepi da mefi, nuna ar mhunts’a nxoge da mhunts’i gatho ya jö’i da bödi

Togo’u

N’a ar nt’ets’i

N’a ar ndönt’ets’i

Ma n’a nt’ets’i